הזמנת איסוף
כניסה לאתר פורטל החדש
שירות לקוחות
03-6503300
צור קשר
דרושים
הקופון שחוסך המון
מספר לקוח
סיסמא
מספר ברקוד
תנאי משלוח
תנאי משלוח

בית הדין לחוזים אחידים אישר בהחלטה מיום 9.9.2008 בתיק ח"א 703/06 שאין בחוזה זה תנאי מקפח. מועד תפוגת האישור 8.9.2013.

לתשומת לב השולח: החברה אינה אחראית למשלוח של נוזלים, מוצרי מזון, תרופות, מוצרים הרגישים במיוחד לטמפרטורה, מוצרים בעלי מועד תפוגה קרוב, ודברים שבירים או ארוזים בצורה לקויה. משלוח דברים מסוגים אלה הוא על אחריות השולח בלבד, בכפוף לסעיף 5 להלן.

החברה אינה מקבלת למשלוח תכשיטים, אבנים יקרות דברי אמנות, המחאות, ניירות ערך, מזומנים ודברי ערך דומים. תנאי משלוח אלה אינם חלים על מי שחתם על חוזה נפרד עם החברה, שלגביו יחולו התנאים הקבועים באותו חוזה
.

1. השולח מתבקש לקרוא בעיון תנאים אלה המהווים חוזה מחייב בין השולח לבין החברה כהגדרתה בסעיף 2 להלן. כל ויתור על תנאים אלה יהיה תקף רק אם נעשה במפורש בכתב, למעט בעניינים שנהוג להסדירם בעל פה ושאינם נוגעים לנושאים מהותיים או יסודיים שבחוזה.

2. אחריות אביב יעל דרומה בע"מ ועובדיה וכל הפועל מטעמה בקשר עם משלוח זה (להלן- "החברה"), הן במשלוח רגיל והן במשלוח לגוביינא לסוגיה, הן באחריות אישית והן באחריות שילוחית לפי כל דין, הן לפי חוזה והן בנזיקין, לרבות רשלנות- אך למעט מקרי זדון- תהיה מוגבלת בגין נזק למשלוח או אבדנו לערך המשלוח בלבד או עד לסכום של פי 100 מדמי משלוח זה, לפי הנמוך מביניהם. החברה תהיה פטורה מכל תשלום שהוא במקרים שלחברה אין שליטה עליהם ולא יכלה למנעם כגון: פגעי טבע, מלחמה, שביתות ממושכות, מעשי איבה וכד' ובלבד שבמקרים אלו יהיה השולח זכאי לבטל את הזמנתו ולקבל את דמי המשלוח ששילם.

3. א. אם ביקש השולח כי החברה תקבל מהנמען כנגד מסירת המשלוח תשלום בהמחאה שתועבר לשולח (להלן "המחאת גוביינא"), תהיה אחריות החברה, הן באחריות אישית והן באחריות שילוחית לפי כל דין, הן לפי חוזה והן בנזיקין, לרבות רשלנות- אך למעט מקרי זדון- מוגבלת בגין אבדן המחאה, אם נגבתה ע"י צד ג' כלשהו, עד לסכום של פי 100 מדמי המשלוח המקוריים של אותו משלוח. החברה תהיה פטורה מכל תשלום שהוא במקרים ובתנאים המפורטים בסעיף 2 סיפא לעיל.

ב. החברה אחראית כאמור רק להעברת המחאת הגוביינא ולא תהיה אחראית בכל מקרה לתוקפה של ההמחאה או לכל פרט אחר הקשור בה, לרבות מועד פרעונה הרשום.

ג. ביקש השולח כי החברה תקבל מהנמען כנגד מסירת המשלוח תעודת משלוח חתומה להעברתה לשולח, לא תהיה החברה אחראית לאבדן תעודת המשלוח אם הוכיחה את מסירת המשלוח לתעודתו באמצעות חותמת או חתימה על גבי אישור מסירה או על גבי טופס תפוצת המשלוחים של החברה וזאת לאחר שתנסה להחתים את הנמען על תעודת משלוח חלופית ללא תוספת תשלום. בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית בתנאים שפורטו לעיל בגין אבדן תעודת המשלוח אלא עד לסכום של פי 100 מדמי המשלוח המקוריים של אותו משלוח.

4. החברה מתחייבת לשאת באחריות מלאה לערך המשלוח, בהתאם לסכום שיקבע ע"י השולח, תמורת תשלום נוסף לפי תעריפון שיוצג לשולח ואזי לא תחולנה ההוראות של סעיף 2 דלעיל לעניין הגבלת האחריות מלבד במקרים ובתנאים המפורטים בסעיף 2 סיפא.

5. א. החברה אינה מקבלת למשלוח תכשיטים, אבנים יקרות, דברי אמנות, המחאות, ניירות ערך, מזומנים ודברי ערך דומים.

ב. אין החברה אחראית כלל, לרבות רשלנות – אך למעט מקרי זדון – לנזק או אובדן שיגרם למשלוח של נוזלים, מוצרי מזון, תרופות, מוצרים הרגישים במיוחד לטמפרטורה, מוצרים בעלי מועד תפוגה קרוב ודברים שבירים או ארוזים באריזה לקויה, אלא אם נגרם הנזק או האובדן מסיבה שאינה קשורה לטיבו המיוחד של המשלוח שאז תחול האחריות הרגילה של החברה לפי סעיף 2.

ג. החברה אינה מקבלת כלל למשלוח חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993.

6. אין החברה אחראית כלל בנסיבות כלשהן לנזק תוצאתי אלא עד לשווי של המשלוח בלבד, בכפוף לתנאי חוזה זה.

7. המשלוח יימסר ע"י החברה לתעודתו במועדים הנקובים בסיפא של סעיף זה. החברה לא תהיה אחראית לאיחורים הנגרמים ע"י כתובת בלתי מדויקת או ע"י הנמען. החברה אחראית לנזק שנגרם לשולח עקב האיחור במסירה רק אם האיחור נגרם ברשלנותה ועד לסכום של פי 50 מדמי אותו משלוח.

א. מסירה רגילה - לא יאוחר מ- 72 שעות מעת קבלת המשלוח ע"י החברה.

ב. אקספרס - לא יאוחר מ-24 שעות מעת קבלת המשלוח ע"י החברה.

ג. מסירה מיוחדת - באותו היום (כאשר משלוח נמסר למשרד החברה עד השעה 13:00) או למחרתו, עד לשעה 10:00 (כאשר המשלוח נמסר למשרד החברה אחרי השעה 13:00).

ד. ימי עסקים בלבד, שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה, יכללו במניין והמועדים דלעיל.

ה. לישובים אליהם אין החברה מבצעת משלוח מידי יום ביומו ייחשב "עת קבלת המשלוח ע"י החברה" לצורך המועדים הנ"ל- יום המשלוח בפועל כמפורט באלפון הישובים של החברה המצוי בכל משרד. החברה תודיע לשולח בעת קבלת המשלוח על יום המשלוח בפועל לפי האלפון.

ו. מסירות שאינן כלולות בנ"ל יבוצעו בהקדם הסביר האפשרי אא"כ נקבע אחרת במפורש בכתב בין החברה לשולח. החברה תודיע לשולח בעת קבלת המשלוח כי המשלוח אינו כלול במסירות הנ"ל.

8. הודעה על נזק או אובדן יש להגיש בכתב למשרדי החברה תוך 14 ימים מעת מסירת המשלוח לתעודתו, ובמקרה של אי מסירה- תוך 21 יום מעת קבלת המשלוח ע"י החברה. ימי שבתון לא יכללו במניין.

9. אם המשלוח אינו נדרש תודיע על כך החברה לשולח טלפונית או בכתב בהקדם האפשרי אם פרטיו ידועים לה ולאחר מכן, לפי העניין, תחזירו לשולח כנגד תשלום נוסף של 50% מדמי המשלוח, עד 14 ימים מיום קבלת המשלוח. המשלוח שמור עד 6 חודשים וניתן לקבלו כנגד תשלום דמי משלוח- אם לא שולמו- ודמי אחסנה בסך 2 ₪- צמודים למדד- לכל יום אחסון החל מ-15 ימים מיום קבלת המשלוח.
חדשות
21.05.2017
פעילות מוקד בחג שבועות 2017
.
28.04.2017
מתכונת עבודה יום הזיכרון תשע"ז
.
27.03.2017
מתכונת עבודה בחג הפסח תשע"ז
לנוחיותכם מצ"ב מתוכנת עבודה בחג הפסח
05.03.2017
הפצת משלוחים בחג פורים
לפרטים נוספים היכנס
23.01.2017
נופש עובדים
.
26.09.2016
חגי תשרי 2016
.
14.09.2016
הודעה לרגל אירוע OrianFest
.
14.09.2016
הזמנה לאירוע OrianFest
.
08.09.2016
שיבושים באספקת משלוחים בשל החג במגזר
למידע נוסף לחץ כאן
08.08.2016
חדש! פנייה למוקד שירות הלקוחות באמצעות מייל
לפרטים נוספים לחץ כאן
04.08.2016
הודעה בדבר שינוי גוביינא
לפרטים נוספים לחץ כאן
06.01.2016
משלוחים לאילת
דגשים ללקוחות ששולחים משלוחים לאילת
26.11.2015
עדכון בנושא איסופים דרך אתר אביב שיגור
הורדת העלון
21.04.2015
לקוחות מזדמנים – הודעה חשובה
הודעה בדבר הפסקת מתן שירות ללקוחות מזדמנים
17.11.2014
עדכון בנוגע להחלפת מערכת המידע בארגון
עדכון בנוגע להחלפת מערכת המידע בארגון
21.05.2017
פעילות מוקד בחג שבועות 2017
.
28.04.2017
מתכונת עבודה יום הזיכרון תשע"ז
.
27.03.2017
מתכונת עבודה בחג הפסח תשע"ז
לנוחיותכם מצ"ב מתוכנת עבודה בחג הפסח
05.03.2017
הפצת משלוחים בחג פורים
לפרטים נוספים היכנס
23.01.2017
נופש עובדים
.
26.09.2016
חגי תשרי 2016
.
14.09.2016
הודעה לרגל אירוע OrianFest
.
14.09.2016
הזמנה לאירוע OrianFest
.
08.09.2016
שיבושים באספקת משלוחים בשל החג במגזר
למידע נוסף לחץ כאן
08.08.2016
חדש! פנייה למוקד שירות הלקוחות באמצעות מייל
לפרטים נוספים לחץ כאן
04.08.2016
הודעה בדבר שינוי גוביינא
לפרטים נוספים לחץ כאן
06.01.2016
משלוחים לאילת
דגשים ללקוחות ששולחים משלוחים לאילת
26.11.2015
עדכון בנושא איסופים דרך אתר אביב שיגור
הורדת העלון
21.04.2015
לקוחות מזדמנים – הודעה חשובה
הודעה בדבר הפסקת מתן שירות ללקוחות מזדמנים
17.11.2014
עדכון בנוגע להחלפת מערכת המידע בארגון
עדכון בנוגע להחלפת מערכת המידע בארגון
21.05.2017
פעילות מוקד בחג שבועות 2017
.
28.04.2017
מתכונת עבודה יום הזיכרון תשע"ז
.
27.03.2017
מתכונת עבודה בחג הפסח תשע"ז
לנוחיותכם מצ"ב מתוכנת עבודה בחג הפסח
05.03.2017
הפצת משלוחים בחג פורים
לפרטים נוספים היכנס
23.01.2017
נופש עובדים
.
26.09.2016
חגי תשרי 2016
.
14.09.2016
הודעה לרגל אירוע OrianFest
.
14.09.2016
הזמנה לאירוע OrianFest
.
08.09.2016
שיבושים באספקת משלוחים בשל החג במגזר
למידע נוסף לחץ כאן
08.08.2016
חדש! פנייה למוקד שירות הלקוחות באמצעות מייל
לפרטים נוספים לחץ כאן
04.08.2016
הודעה בדבר שינוי גוביינא
לפרטים נוספים לחץ כאן
06.01.2016
משלוחים לאילת
דגשים ללקוחות ששולחים משלוחים לאילת
26.11.2015
עדכון בנושא איסופים דרך אתר אביב שיגור
הורדת העלון
21.04.2015
לקוחות מזדמנים – הודעה חשובה
הודעה בדבר הפסקת מתן שירות ללקוחות מזדמנים
17.11.2014
עדכון בנוגע להחלפת מערכת המידע בארגון
עדכון בנוגע להחלפת מערכת המידע בארגון
Site developed by Megatone כל הזכויות שמורות © תנאי השימוש