הזמנת איסוף
כניסה לאתר פורטל החדש
שירות לקוחות
03-6503300
צור קשר
דרושים
הקופון שחוסך המון
מספר לקוח
סיסמא
מספר ברקוד
תנאי השימוש באתר
תנאי השימוש באתר אביב שיגור


השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה, שכן העיון במידע המצוי באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. האתר והמידע הכלול בו ניתנים ללא תשלום אלא כשירות למשתמשים בו ועל אחריותם בלבד. אין שום התחייבות חוזית או אחרת בין האתר לבין המשתמש ועצם השימוש באתר אינו יוצר שום קשר משפטי כלשהו בין האתר לבין המשתמש.

מידע ותכנים באתר

באתר אביב שיגור מתפרסמים תכנים שונים. אביב שיגור לא תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע משימוש במידע המופיע באתר. השימוש שיעשה במידע שיופק ע"י המשתמש הוא על אחריות המשתמש בלבד.

פרטיות

אביב שיגור תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר אביב שיגור ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. אביב שיגור תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי. עם זאת, אביב שיגור לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

קנין רוחני

מלא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של אביב בלבד. אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של אביב שיגור בכתב ומראש.

אחריות אביב שיגור

השירותים והמידע באתר אביב שיגור ניתנים לשימוש כמות שהם .(AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אביב שיגור בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש בשירותים ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אביב שיגור אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על ידי משתמשיו יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. אביב שיגור לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על ידי צדדים שלישיים.

אביב שיגור אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אביב שיגור או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, אצל אביב שיגור או אצל מי מספקיה.

עדכון ומחיקת מידע

אביב שיגור מעדכנת את האתר באופן שוטף. כל מידע המתפרסם באתר זה נמחק כעבור זמן. אביב שיגור אינה מתחייבת איפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

שינוי השירותים והפסקתם

אביב שיגור שומרת לה את הזכות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. אביב שיגור תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב בגין ביצועים שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב, המרכז והצפון בישראל.אביב שיגור. All Rights Reserved 2004 © Copyright
Site developed by Megatone כל הזכויות שמורות © תנאי השימוש